Ընդհանուր դրույթները եւպայմանները

Անձնական տվյալներ.

https://lunch.eak.am/ –ը Պատվերների ընդունման և պատշաճ առաքման համար իրՀաճախորդներից հավաքագրում է ստորև նշված տվյալները և՛ առանց գրանցվելուարագ Պատվերի դեպքում, և՛ գրանցված հաճախորդի կողմից

Պատվեր տալու դեպքում:

o        Հաճախորդի անուն/ազգանուն;
o        Էլ հասցե;
o        Հեռախոսահամար;
o        Առաքման հասցե;
o        Հաճախորդի IP հասցե;
o        Առցանց վճարման դեպքում նաև վճարման մասին տեղեկատվություն.
 

Անձնական տվյալների հավաքագրման մեթոդներ

Հաճախորդի տվյալները հավաքագրվում են, երբ:

       Հաճախորդը արագ լրացնում է Պատվեր առանց գրանցվելու կամ մուտքգործելու կայք

       Հաճախորդը գրանցվում է կայքում և լրացնում իր անձնական տվյալներըհետագայում Պատվեր կատարելու համար

Նշված եղանակներով տվյալները լրացնելու դեպքում կամ հեռախոսազանգովպատվեր գրանցելիս տվյալները տրամադնելու դեպքում ենթադրվում է, որՀաճախորդը համաձայն է կիսվել իր անձնական տվյալներով Ընկերության հետ։Հաճախորդի տվյալները պահպանվում են Ընկերության համապատասխանշտեմարանում, և թարմացվում են Հաճախորդի կողմից ամեն անգամ նոր տվյալլրացնելիս։

Անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակներ

Հաճախորդների տվյանները հավաքագրվում են Ընկերության շտեմարանումստորև նշված նպատակներո:

       Հաճախորդին պատվերի հաստատման մասին տեղեկացնելու համար;

       Կապ հաստատելու համար Հաճախորդի հետ Պատվերի առաքման համարկամ Պատվերի հետ կապված հարցեր առաջանալու դեպքում;

       Գովազդային արշավներ իրականացնելու և Հաճախորդներին հետաքրքրողհաղորդագրություններ ուղարկելու համար;

       Սպասարկման որակը բարելավելու և կայքի անխափան աշխատանքըապահովելու համար:

Անձնական տվյալների փոխանցումը երրորդ անձանց

Ընկերությունը իրավունք չունի Հաճախորդի կողմից լրացված անձնականտվյալները տրամադրել երրորդ անձանց կամ վաճառել դրանք։ Ընկերությունըմիայն կարող է Հաճախորդի հեռախոսահամարը և հասցեն տրամադրելԱռաքիչին՝ Պատվերը պատշաճ առաքելու համար։ Վերջինս պարտավոր էգաղտնի պահել անձնական տվյալները և միայն օգտագործել առաքումըժամանակին տրամադրելու համար։ Բացառություն են կազմում ՀՀօրենսդրությամբ սահմանված դեպքերը, ինչպես նաև այն կողմերը, ովքերՊայմաններով որևէ գործընթացում ունեն ուղղակի ներգրավվածություն օրինակ` բանկերը, հաշվապահական ընկերությունները, իրավաբանական ծառայությունմատուցող ընկերությունները և այլն: Վերջիններս չեն հանդիսանում երրորդ կողմ՝պայմանով, որ պարտավորվում են պահպանել անձնական տվյալները մշակելուսույն կանոնները և պահպանել դրանց գաղտնիությունը, ինչպես Ընկերությանաշխատակիցները:

Հաճախորդի իրավունքները անձնական տվյալների հավաքագրման ևխմբագրման հետ կապված

Հաճախորդն իրավունք ունի դիտել և խմբագրել Ընկերության շտեմարանումհավաքագրված իր անձնական տվյալները: Եթե հաճախորդը գրանցվում էկայքում, ապա դա կարող է արվել իր կողմից կայքի համապատասխան բաժնում: Այլապես հաճախորդը կարող է տեղեկացնել փոփոխության մասին՝ զանգելով կամհաղորդագրություն ուղարկելով Ընկերությանը։ Նամակը կամ զանգը ստանալուցհետո հնարավորինս սեղմ ժամկետներում Ընկերությունը կխմբագրի անձնականտվյալները: